איך אפשר לעזור לך?

חפש תשובות או עיין במאגר הידע שלנו.

Documentation | Demos | Support

< All Topics
Print

ע”פ הנחיית רשות המיסים, החל מה- 5/5/2024 כל עוסק המוציא חשבוניות העומדות בכללים מסוימים נדרש לקבל מספר הקצאה למס מרשויות המס שיופיע ע”ג החשבונית המופקת ללקוח.  בנוסף, בעת קליטת חשבונית למערכת, חובה להקליד את מספר ההקצאה למס של חשבונית הספק ע”מ שניתן יהיה לקבל בגינה את מס התשומות.

לפני שאתם מתחילים

אנא וודאו שאתם מצויידים בכל הדרוש להפעלת מערכת הגל לרבות ההרשאות המתאימות.

קריאה של מדריך הקיסטום יכולה גם היא להועיל, מן הסתם.

GAL - מדריך יישום

טרנזקציה /DCM/GAL_IMG הינה השער להתאמת מערכת הגל לצרכים הספציפיים של הארגון שלכם. תהליך הקיסטום מובנה והוא עובר, שלב שלב, על כל הדרוש להבטחת הפעלה חלקה של המוצר בארגון:

 1. נתונים כללים – הגדרת הדרוש לחיבור קודי החברה השונים והחוקים העסקיים הנדרשים
 2. הכללת מסמכים – קביעת סוגי המסמכים שיכללו בתהליכים השונים (הקצאה/אימות)
 3. ניהול הודעות – קביעת התנהגות המערכת בהתאם לסוגי ההודעות השונות
 4. תהליכים עסקיים ספציפיים – קביעת פרמטרים שיחריגו מסמכים מסויימים מהתהליכים השונים (הקצאה/אימות) או יאפשרו הוספת מספרי הקצאה לטרנזקציות שאינם נתמכות
 5. הרחבות – מכלול הכלים המאפשרים לארגון לקבל שליטה בנקודות מפתח על האופן בו המערכת מתנהגת
GAL Implementation Guide

נתונים כלליים

בשלב הראשון, יוגדרו נתוני הסביבה, החברות השונות המשתתפות בתהליך והחוקים העסקיים, שיקבעו באם מסמך נתון הינו רלוונטי להפעלת המערכת אם לאו.

תחזוקת נתוני סביבה (Maintain Environment Data)

כאן ניתן לכבות את כל מערכת ה GAL. זהו מנגנון כיבוי מרכזי, שמאפשר את נטרול המערכת לצורך הקלת בדיקות בסביבות ה- DEV/QA של נושאים שאינם קשורים למספרי הקצאה למס

בנוסף, אותם ארגונים שמשתמשים בערך שונה מ- ILS לצורך ייצוג ₪, יכולים להגדיר במסך זה מהו הסימול שמקובל אצלם למטבע ₪.

כן ניתן להגדיר במסך טולרנס מותר, במידה ונדרש, בין סכום חשבונית הספק לסכום החשבונית המופיע ברישומי שע”מ. 

תחזוקת קודי חברה (Maintain Company Codes)

כאן תוגדר כל חברה משתתפת (חברות ישראליות הנדרשות לשלם או זכאיות לקבל מע”מ במסגרת דיווחי רשות המיסים PCN874) והפרמטרים הקשורים לחיבור שלה למערכות שע’מ. לכל קוד חברה ירשם מספר הח.פ. שלה ולצידו (אם קיים) מספר האיחוד עוסקים תחתיו היא פועלת. בנוסף יירשם שם המשתמש בסאפ של האחראי בחברה הזו לתהליך חשבוניות ישראל (מורשה, אשר על שמו נרשם הטוקן). במידה ויש רצון לנטרל זמנית קוד חברה מסויים, ניתן לסמן את הדגל ‘לא פעיל’ לחברה זו.

GAL Implementation Company Codes

לאחר שהוזנו נתוני קוד החברה, יש לעדכן עבור כל חברה את נתוני האימות שלה. נתוני האימות הינם נתוני הזיהוי של האפליקציה בשע’מ מולה עובדת החברה הנוכחית. מזהי האפליקציה מורכבים משני שדות: מזהה וסוד.

GAL Implementation Company Code Auth Data

השלב הבא הינו תחזוקת הטוקנים על ידי המורשה מטעם החברה. המורשה מטעם החברה מתחבר מכאן ישירות למערכת האימות של שע’מ כדי לקבל טוקן רענון. טוקן רענון הינו קוד ייחודי שמאפשר לכל האנשים המפיקים חשבוניות לקוח ומקבלים חשבוניות ספק לעבוד תחת ההרשאה של המורשה. אחת לשלושה חודשים, על המורשה להכנס לטרנזאקציה זו ולחדש את הטוקן. 

GAL Implementation Company Code Maintain Token

פעולת חידוש הטוקן הינה פשוטה יחסית. ברגע שלוחצים על כפתור ה ‘צור טוקן’, מועבר המורשה לדפדפן מחוץ למערכת הסאפ. כאן הוא מתבקש לאמת את זהותו ידי אספקת נתוני זיהוי. באם הנתונים נכונים, תשלח למורשה סיסמא חד פעמית OTP לנייד או למייל (בהתאם לבחירה שעשה המורשה). 

אם התהליך יסתיים בהצלחה תתקבל הודעה בדפדפן Token Generated Successfully. 

לחיצה על כפתור ה Refresh תעדכן את טוקן הרענון במסך ותארה את תאריך התוקף שלו.

GAL Implementation Company Code Generate Token

חוקים עסקיים (Maintain Business Rules)

כאן נקבעים החוקים העסקיים של הארגון כתלות בזמן. היינו, לכל תקופה (תאריך התחלה וסיום) נקבעים: 

 1. הסכום המינימלי (בש”ח, לא כולל מע’מ) שמעברו המערכת נכנסת לפעולה – הן בפעולת ההקצאה והן בפעולת האימות
 2. טולרנס שהינו הפער המותר (באחוזים) בין הסכום כפי שנכתב בחשבונית הספק לסכום המופיע במערכות שע’מ. במקרה של חשבוניות ספק במטבעות זרים, ייתכנו הבדלים בסכום הכולל המתורגם ממטבע זר ל-ILS (ש”ח) בגלל שער מטבע שונה הנובע מההבדל בין תאריך החשבונית ותאריך הרישום. רשות המסיסים הגדירה טולרנס של 5% (בינתיים) וכך יש להגדיר את ערך השדה הזה לעת הזו.

הגדרת התהליכים הרלוונטיים

בשלב השני, יוגדרו סוגי המסמכים הרלוונטיים למערכת והדרך בה המערכת תתיחס לבעיות (שגיאה/אזהרה) שנתגלו. 

בנוסף, יינתנו כלים להחריג מסמכים מהתהליך, בהינתן קיומם של תנאים מסויימים.

הגדרות פיננסיות

תחת נושא זה ניתן לבצע את ההגדרות הבאות:

הכללת מסמכים (Assign Invoice Type)

ישנם מספר מצומצם של סוגי מסמכים הרלוונטים לפעולתו של הגל. באיזור זה במדריך היישום נקבעים סוגי מסמכים אלו כמו גם הערך בשדה ‘סוג החשבונית’ שיופיע בממשק לשע’מ. הכללת המסמכים תעשה בנפרד לכל מודול.

המערכת תכנס לפעולה בהתקיים מספר גורמים ובהם סוג המסמך הפיננסי הרלוונטי.  ככלל המערכת אמורה לעבוד רק בגין סוגי המסמך שהוגדרו בטבלה.  תשומת הלב לנושאים הבאים:

 • עבור חשבוניות לקוחות, יש להגדיר בטבלה זו רק מסמכים המייצגים חשבוניות פיננסיות של לקוחות.  אין להגדיר בטבלה זו סוגי מסמך המייצגים חשבוניות שמקורן במודולים חיצוניים ל- FI (דוגמת SD, RE-FX וכד’).
 • הערכים בשדה Invoice Type הינם ערכים שהוגדרו ע”י מס הכנסה.  חובה להגדיר ערך מתאים עבור כל סוג מסמך המייצג חשבונית לקוח ומומלץ לעשות זאת בשיתוף מחלקת הכספים בארגון.
 • במקרה של מסמכים המייצגים חשבוניות ספקים יש להגדיר בטבלה הן את סוגי המסמך המייצגים חשבונית פיננסית והן את אלו המייצגים חשבונית לוגיסטית.  ברשומה הכוללת סוג מסמך של חשבונית ספק, אין צורך למלא את השדה Invoice Type.

הגדרת חשבון GL עבור מע"מ מעבר (Maintain GL accounts for Transition)

הגדרהזו נדרשת במקרה של ארגונים שמקבלים חשבון עסקה מספקים והיא נועדה בכדי לאפשר הזנתמספר הקצאה בשלב רישום חשבונית המס.  ישלהגדיר את מספר ה- GL בו נרשם מע”מ המעבר (כמו זה המופיעבפרמטרים של קובץ ה- PCN874).

הגדרת מסמכי מכירה

הכללת מסמכים (Assign Invoice Type)

בהמשך להסבר המופיע בחלק הפיננסי, בטבלה זו יש להגדיר את סוגי ה- Billing Type הרלוונטיים ב- SD.  יודגש כי, לאור העובדה שכל המסמכים המוגדרים פה מייצגים חשבוניות לקוח, חובה להגדיר ערך מתאים בשדה Invoice Type בכל הרשומות. 

ניהול הודעות (Change Message Control)

ברירת המחדל של המערכת הינה שכל ההודעות הנוגעות לחשבוניות ספקים הינה שגיאה.  המשמעות, לא ניתן לקלוט חשבונית ספק במידה והיא כוללת מספר הקצאה שגוי או שאינה כוללת כלל (בהנחה שמתקיימים כל הקריטריונים הנוספים).  במידה והארגון בוחר לעבוד בצורה בה הוא כן מאפשר לקלוט חשבוניות שאינן תקינות, ניתן לשנות את סוגי ההודעות הרלוונטיות ל”התראה” בכדי לאפשר את הקליטה (חשוב להדגיש שזה רק מאפשר את קליטת החשבונית למערכת אך לא הופך אותה לתקינה מבחינת קובץ PCN874)

GAL Implementation Guide Message Control

הגדרות טרנזקציות נוספות (Configure Transactions)

SAP מאפשרת להוסיף את שדה מספר ההקצאה רק בטרנזקציות מסוג Enjoy וישנם ארגונים שחלק מתהליכי קליטת חשבוניות הספקים שלהם עדיין מבוססים על טרנזקציות “ישנות”.  בטבלה זו ניתן להגדיר את אותן טרנזקציות ספציפיות ואז במהלך ההפעלה של אותן טרנזקציות, במידה ומתקיימים גם יתר הקריטריונים, יופיע POPUP בו ניתן יהיה למלא את מספר ההקצאה. 

הטבלה כוללת 3 עמודות:

 • שם טרנזקציה – בעמודה זו יש להגדיר את הטרנזקציה הרלוונטית
 • POPUP – יש לסמן תיבה זו עבור אותן טרנזקציות מסוג Non Enjoy בהן משתמש הארגון ואשר נדרשת בהן הזנת מספר הקצאה.
 • אין הודעה – יש לסמן תיבה זו במקרים בהם רוצים שלא ינתנו הודעות כלשהן עבור טרנזקציה ספציפית.  למשל, במידה ויש תקלה בשעם ומריצים מאות חשבוניות באמצעות טרנזקציה VF04 המערכת תיתן הודעה לכל חשבונית.  בכדי למנוע סיטואציה שכזו, ניתן לסמן תיבה זו עבור הטרנזקציה הרלוונטית ואז לא יוצגו הודעות בהתאם. 

החרגת תהליכים עסקיים (אופציונלי)

סוגי המסמכים שנכללים בתהליך הינם מסננת גדולה למדי. כך, כדי להקטין את החורים במסננת זו, נרצה להחריג מסמכים מסויימים בעלי אופי ייחודי. בצורה זו ניתן, לדוגמא, לנטרל חשבוניות בין-חברתיות, שלא באות לידי ביטוי בקובץ מע”מ חדש. 

קודי מס מוחרגים (Define Excluded Tax Codes)

ע”פ הוראות החוק ישנן חשבוניות שאינן חייבות במספרי הקצאה דוגמת רשימונים, חשבונית עצמית וכד’.  היות ומקובל לזהות חשבוניות אלו באמצעות קודי מע”מ מיוחדים, ניתן להגדיר בטבלה זו את אותם קודי מע”מ שבמידה והם כלולים במסמך, אותם מסמכים לא יילקחו בחשבון במסגרת כל הלוגיקות של המערכת.

תשומת הלב שבטבלה זו יש להגדיר רק את אותם קודי מע”מ שהמערכת לא אמורה לקחת בחשבון

החרגת לקוחות/ספקים ספציפיים (Define Excluded Customer/Vendor)

בדיוק כמו קודי מס להחרגה, ניתן להחריג לקוחות/ספקים ספציפיים שמסמכים אליהם/מהם יוחרגו מהסקופ בו מטפלת המערכת. לדוגמה, לקוח/ספק שהם פנימיים, שייכים אותו ‘איחוד עוסקים’ וכו’.

הרחבות (BAdis)

די-פרו הינה חברה המפתחת מוצרים משלימים לעולמות הספק. די-פרו הינה שותפה של סאפ וככזו, די-פרו עושה שימוש ב Name Spaces ייחודים לה. המוצרים של די-פרו מסופקים ללקוחותיה תחת End-User License Agreement מוסכם. כל שינוי בקוד המוצרים של די-פרו ע”י הלקוח עלול להביא לביטול התחייבויותיה של די-פרו כאמור ב EULA. התנהלות זו זהה לגמרי לקוד שמסופק לארגונים ע”י סאפ עצמה ולהסכמים איתה. 

לכן, כדי לאפשר לארגונים להתאים את המוצרים שלה, מספקת די-פרו כחלק מהמוצרים סט של הרחבות שמאפשר ללקוחות השונים לקבל שליטה על התהליך בנקודות מפתח מוגדרות מראש. הדבר נעשה באמצעות כלי ההרחבה הסטנדרטיים של סאפ המכונים BAdi [ Business Add-in]. ה BAdis ממוקמים בנקודות חשובות בקוד, בהן מועברת השליטה בקוד ללקוח (הארגון הספציפי בו מותקנת המערכת). באמצעות מימוש ה BAdis השונים, יכול הלקוח לשנות את דרך העבודה הסטנדרטית של המוצר ולהתאים אותו דרישות הספציפיות והייחודיות של הארגון. ייצויין כי מימוש ה BAdis הינו אופציונאלי.

המימוש של ה BAdis הינו תהליך טכני והוא מבוצע על ידי מפתחי ABAP בארגון.

BAdi בחשבונית לקוח

BAdi: /DCM/GAL_BADI_OUT_DOCUMENT

באמצעות ה BAdi הזה ניתן להשפיע על חשבוניות יוצאות (חשבונית לקוח)

 • IS_RELEVANT – קביעה האם המסמך הוא רלוונטי למספר הקצאה (לוגיקה נוספת בנוסף לקיסטום הסטנדרטי)

 • AFTER_ASSIGNMENT_UPDATE – הרצת פעולות נוספות לאחר עדכון מספר ההקצאה/סטאטוס של חשבונית יוצאת

·BAdI /DCM/GAL_BADI_IN_DOCUMENT

באמצעות ה BAdi הזה ניתן להשפיע על חשבוניות נכנסות (חשבונית ספק)

 • IS_RELEVANT – קביעה האם המסמך הוא רלוונטי למספר הקצאה (לוגיקה נוספת בנוסף לקיסטום הסטנדרטי)
 • ASSIGNMENT_VALIDATE – בדיקות תקינות של חשבונית נכנסת (מול פרטי החשבונית בשע”ם)
 • VALIDATION_MSG_CHANGE – שינוי סוג ההודעה (תוצאת בדיקה) של בדיקות התקינות בהתאם ללוגיקה עסקית מקומית (בנוסף לקיסטום הסטנדרטי של Change Message Control)
 • AFTER_ASSIGNMENT_UPDATE – הרצת פעולות נוספות לאחר עדכון מספר ההקצאה/סטאטוס של חשבונית נכנסת

BAdI /DCM/GAL_BADI_FI_DOCUMENT

מיפוי מסמך חשבונאות (FI) למסמך GAL

 • DOCUMENT_DATA_SET  – מיפוי שדות החשבונית למסמך
 • ACCOUNT_TYPE_SET – מיפוי של סוג החשבון (לקוחות/ספקים). משמש עבור מקרים מיוחדים בהם רוצים להפיק חשבונית לקוח עבור ספק או חשבונית ספק עבור לקוח.

 

BAdI /DCM/GAL_BADI_SD_DOCUMENT

מיפוי מסמך מכירות (SD) למסמך GAL

 • DOCUMENT_DATA_SET  – מיפוי שדות החשבונית למסמך

 

·BAdI /DCM/GAL_BADI_MM_DOCUMENT

מיפוי מסמך לוגיסטי (MM) למסמך GAL

 • DOCUMENT_DATA_SET  – מיפוי שדות החשבונית למסמך


BAdI /DCM/GAL_BADI_REST_CALL

הרחבה של קריאת ה-REST לשירותים של רשות המיסים

 • REQUEST_DATA_MODIFY – שינוי נתוני הבקשה בעת הקריאה לשירות (עדכון התוכן ו/או שינוי שדות ה-Header)


BAdI /DCM/GAL_BADI_OBJTYP

לוגיקה נדרשת עבור מימוש של סוגי אובייקטים (Object Types) מקומיים שאינם סטנדרטיים

 • ·DOC_BY_FI_DOC_GET – שליפת רשימת מסמכי המקור לפי מסמך חשבונאות (FI)
 • FI_DOC_BY_DOC_GET – שליפת רשימת מסמכי החשבונאות (FI) לפי מסמכי המקור
 • DOCUMENT_FACTORY – ייצור אוביקט מסמך GAL עבור סוג האובייקט המבוקש

כלי הרחבה (API)

כחלק מהחבילה, די-פרו מספקת ללקוחותיה API, היינו דרך לחשוף ולשתף מידע בצורה מסודרת ומבוקרת. ה API הינו פיסות קוד (מטודות) מוכנות שיאפשרו ביצוע פעולות CRUD [Create, Read, Update, Delete] במבנה הנתונים של המוצר בלא שיהיה צורך לבצע שאילתות ישירות של מבנה הנתונים [DB]. באמצעות שימוש ב API המוצע ניתן לחסוך זמן פיתוח יקר ולהימנע משגיאות קוד.

ניתן להגיע ל API דרך Class: /DCM/CL_GAL_API

פירוט נרחב בעניין מצוי 

תוכן העניינים

Why Choose InsightZAP?

 • Unique and Patented Technology: Setting it apart from the rest.
 • Unmatched Flexibility: Achieve your goals within SAP without the need for coding.
 • Unparalleled Time Savings: Transform tasks that once took days or weeks into mere minutes or hours.
 • Stay within SAP: See real-time data while minimizing security risks.
 • Collaboration: sharing and collaborating SAP data with your team or vendors.
 • IDoc Management Reimagined: Embrace a simpler and more innovative approach to IDoc management.
 • SAP Change Logs: Easily track and review all past changes related to business objects.
 • Built-in Fiori App
 • Extensive Support: Benefit from 70 hours of support, including a free 24-hour onboarding course to help you maximize the potential of InsightZAP.

And the list of benefits continues; it’s just challenging to capture all of InsightZAP’s advantages on a single page.

Ready to learn more? Please don’t hesitate to contact us to explore how InsightZAP can transform your SAP experience:

Visit our Contact US page or email us: info@d-pro.biz